Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

 1. Opening

Opening van de jaarvergadering door de Hoofdman Leon Klerks met de Christelijke groet. Hij heet allen van harte welkom, helaas zijn er vele afmeldingen maar er zijn dan ook vele activiteiten deze avond. Inmiddels zitten we al weer een jaar in de Spil en dit is alleen maar positief. Beschermheer Stieger heeft zich afgemeld omdat hij s’avonds niet meer van huis gaat, wel zegt hij toe om €500,-- te schenken als dank voor het opluisteren van de begrafenis van zijn vrouw.

Cor Uphus had een prijs gewonnen voor de Schuts en wel gratis boodschappen doen bij Albert Heijn, Cor had voor € 700,-- aan boodschappen deze staan uitgestald deze avond in de spil, ook hadden we dankzij Cor iets lekkers bij de koffie. Cor moet zichzelf  verontschuldigen daar zijn vrouw ernstig ziek is.

 1. Presentielijst

De presentielijst wordt afgewerkt door bestuurslid Wim Klerks, er zijn 39 gildebroeders aanwezig.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige jaarvergadering van 28 maart 2009 zijn rondgestuurd en worden niet voorgelezen. Wel is er een opmerking van Marijn Scheij.

Bij punt 8 moet Adri van de wiel veranderd worden in Marijn Scheij.

Verders zijn er geen opmerkingen.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Ontvangen: verzoek Jan Knippels om een vendeldemonstratie te komen geven op de tuinplantententoonstelling van vereniging  De Kuipplant op het terrein van abdij Marienkroon
 • Ontvangen:Inschrijfformulieren gildedag Oirschot
 • Ontvangen: Inschrijfformulieren gildedag  Berkel (Enschot)
 • Ontvangen: Inschrijfformulieren gildedag  Someren eind

Mededelingen

 • Horeca vergunning is aangevraagd en nu is het dus afwachten, er waren nog 2 puntjes van kritiek  1; er moet een mechanische afzuiging komen in de Spil en 2; het dames en heren toilet was niet goed maar hier wordt nog over nagedacht.
 • Vrijdag 12 maart was de viering van het 75 jarig bestaan van gildekring Maasland in kasteel Maurick te Vught, hier zijn onze hoofdman Leon Klerks en Jan Knippels naar toe geweest. Leon zegt dat het een geweldige bijeenkomst was met verschillende sprekers en opmerkelijk was dat de bijeenkomst in dezelfde zaal was als 75 jaar geleden tijdens de oprichting.
 • Leon geeft de dagindeling van het koningschieten deze ziet er zo uit:                                             8.30   uur verzamelen bij ’t Rad

9.00   uur Heilige Mis

10.00 uur  naar de stal bij Jan Knippels voor de inzegening van het paard en de stal hierna gaan we terug naar het rad waar de spullen in de auto worden geladen en dan op naar de

spil

S’Middags een optocht door Elshout om de nieuwe Koning te tonen en de Koningin op te

Halen.

Bij de koffietafel zijn ook de gildezusters welkom.

 

 1. Jaarverslag Deken Schrijver

Het jaarverslag van gildejaar 2009 – 2010 wordt voorgelezen door de Deken Schrijver Ton Kolmans. Er zijn geen op en of aanmerkingen.

 

 1. Verslagen Schiet, Trom en Vendel, Meimaand en Kaart commissies

Overige verslagen worden voorgelezen:

Schietcommissie, voorgelezen door bestuurslid Wim Klerks

Trom en Vendelcommissie, voorgelezen door Haico KLerks

Kaartcommissie, voorgelezen door Jan Geelen

Standaardrijden commissie: voorgelezen door Jan Knippels

Meimaand commissie: door Jos Geelen, Er is geen verslag maar Jos bedankt de schoffelploeg en deelt mede dat de vlaggenmasten moeten worden geschuurd en geschilderd en hij heeft met kerst een fruitmand gebracht bij de familie Vermeer voor de koffie.

Oud papier: door Hans Pelders: Hans bedankt iedereen voor het ophalen van het oud papier en deelt mede dat er in de route van drunen een nieuwe flat komt van 98 woningen.Het enige wat Hans een beetje tegenvalt is dat de jeugd het te veel laat afweten en hoopt dan ook dat hij op iedereen een beroep kan doen. Leon bedankt op zijn beurt Hans voor het vele werk en het vele geld dat binnenkomt door het oud papier.

 

 1. Verslag Kascontrole Commissie

De kas is gecontroleerd door Paul vd Wiel en Marijn Scheij. Dit was een groot karwei met veel facturen. Ze miste een bonnetje van €10,-- van de fruitschaal voor de familie Vermeer dit was in januari rechtgetrokken. Verders zijn er geen onjuistheden aangetroffen. Een applaus voor Jan Geelen.

 1. Verkiezing nieuw lid Kascommissie

Gildebroeder Paul van de Wiel is aftredend. Als nieuw lid wordt gekozen: gildebroeder Adri vd Wiel, welke volgend jaar samen met Marijn Scheij de kascommissie vormt.

 1. Financieel verslag Deken Rentmeester

Het financiële verslag wordt voorgelezen door Deken Rentmeester Jan Geelen. Het financiële overzicht toont aan dat we aan inkomsten € 27416,57  hebben dit danken we onder meer aan het oud papier subsidies en opbrengst van de kantine hier gaan een aantal kosten vanaf o.a. een flinke post voor de spil (bouwkosten) totaal € 22648.96 dus word het eindsaldo                 € 4767,61

Hoofdman Leon Klerks haalt nogmaals aan dat dit een goed resultaat is voor de OLV-schuts. Er volgt een applaus.

Ad de Jong vraagt om een pauze in te lassen hier wordt gehoor aan gegeven.

 

 1. Woordje Beschermheer / Gildeheer

Helaas is onze beschermheer  niet aanwezig.

Onze gildeheer is wel aanwezig en wenst ons alle goeds toe en bied iedereen een pilsje aan.

 1. Stemmen nieuwe gildebroeders

Nieuw aangemelde gildebroeders zijn:   - Richard Roelofs

Richard wordt per acclamatie gekozen.

Door de nieuwe aanwas is het ledenbestand wederom gegroeid tot 74 leden.

 1. Bestuursverkiezing

Deken rentmeester  Jan Geelen is aftredend en herkiesbaar er zijn geen tegenkandidaten

waardoor Jan met een groot applaus weer voor 4 jaar wordt aangenomen. Jan geeft aan dat hij

hier zeer blij mee is en dat hij het zolang mogelijk wil blijven doen.

 

 

 1. Contributie voorstel met € 10,-- te verhogen

Er word een voorstel gedaan om de contributie te verhogen met € 10,-- en dan de statie dag vrij .

De verhoging is nodig daar we nieuwe petten nodig hebben en de restauratie van het harnas is ook vrij duur we krijgen wel geld van het Prins Bernhard fonds voor de nieuwe petten dit is 25 % van de aanschafwaarde en we krijgen € 1500,-- van de rabobank.

Er is geen bezwaar tegen de verhoging dus dit is aangenomen deken Rentmeester Jan Geelen geeft aan dat vanaf april de verhoogde contributie geïncasseerd gaat worden.

 1. Rondvraag

Gildebroeder Ad de Jong:

Ad vraagt of het mogelijk is om een aparte exploitatierekening te maken voor de kantine zodat we precies kunnen zien wat de spil ons opbrengt,dit is een goed idee hier wordt over nagedacht.

 

 

Gildebroeder Hans Pelders:

Hans heeft een mededeling voor de schutters 10 april is het schieten in drunen om 16.00 uur en 1 mei L.S.B. te Heesbeen om 12.30 uur de andere data en tijden komen op de nieuwe lijst.

 

Gildebroeder Harrie Koks:

Harrie vraagt of de nieuwe pet hetzelfde model is als de pet die we nu hebben of een ander model, nee de nieuwe pet is hetzelfde model alleen een andere stof.

Jack Moonen vraagt om een nieuwe veer, hier wordt aan gewerkt.

 

Beschermvrouwe Jo van Iersel :

Jo wenst ons allen een goed jaar toe en heeft nog een kleinigheidje voor in de kas.

Jo vraagt ook om hulp voor de 3 kaartavonden voor achter de bar hier zijn nog geen aanmeldingen voor.

 

Kapitein Gerard Smits:

Gerard is afgelopen maandag naar de vergadering van het VBG geweest hier is gebleken dat we € 900,-- per jaar betalen aan de KNSA en daar willen we vanaf. 1 gildebroeder heeft een rechtszaak hierover aangespannen en heeft deze gewonnen dus dat ziet er goed uit voor alle andere leden.

Gerard geeft ook aan dat er binnenkort een grote controle op de wapens komt in deze regio als er iets niet goed is dan ben je minimaal 7 jaar je vergunning en het wapen kwijt.

 

 1. Sluiting door de hoofdman

De Hoofdman sluit de vergadering met de christelijke groet, wenst een ieder een goede avond en weekend toe.